Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

      Co to jest?
Plan rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz na lata 2014 - 2017

Plan Rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz na lata 2014 - 2017

I. Wizytówka biblioteki

 

Gmina Nielisz położona jest w województwie lubelskim, w północnej części powiatu zamojskiego. Jej obszar wynosi 113 km kw.  Na terenie gmin Nielisz i Sułów znajduje się zbiornik wodny na rzece Wieprz o pow. 950 ha. Społeczeństwo gminy (5784 mieszkańców) o cechach charakterystycznych dla starzejącego się społeczeństwa to głównie rolnicy z dominującą uprawą tytoniu. Biblioteka jest najstarszą działającą od 1949 r. instytucją kulturalną w gminie. Zatrudnia 2 pracowników merytorycznych. Biblioteka nie posiada filii a tylko 2 punkty biblioteczne. Zgromadzony księgozbiór o charakterze uniwersalnym liczył na koniec 2012 roku - 12115 vol. Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz nie jest jedynie wypożyczalnią książek. Prowadzi działania w obszarach: kultura, wiedza, informacja, edukacja. Biblioteka prowadzi działania wspierające rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych (50+), działania, których celem jest e-integracja osób wykluczonych cyfrowo. Gromadzi i digitalizuje  dokumenty historyczne - zdjęcia, tworząc internetową Galerię Przeszłości Gminy Nielisz. Jest jedynym miejscem na terenie gminy, gdzie każdy bezpłatnie może skorzystać z dostępu do szybkiego internetu.

 

Zachęcamy do kontaktu:

 

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

Krzak  91, 22-413 Nielisz

Krzysztof Szykuła

Email: ikon.krzak@gmail.com, ikon.krzak@gmail.com

Telefon: 846313418

 

II. Potencjał biblioteki

 

Analiza SWOT

 

Mocne strony biblioteki

Słabe strony biblioteki

- dobra opinia wśród użytkowników - dostęp do internetu i urządzeń - godziny otwarcia dostosowane do potrzeb czytelników - wykształcona kadra  - wolny dostęp do półek - własna, aktualizowana witryna internetowa i fan page na facebook.com - przystosowanie dla osób niepełnosprawnych

- zła lokalizacja biblioteki - brak wyposażenia w sprzęt biblioteczny - brak filii bibliotecznych - brak środków na zakup zbiorów tradycyjnych i nowoczesnych - brak środków na promocję książki i czytelnictwa - brak ciekawej oferty imprez dla młodzieży

Szanse

Zagrożenia

- udział w Programie Rozwoju Bibliotek - pielęgnowanie dziedzictwa kulturalnego na terenie gminy w oparciu o posiadane zasoby - promocja i rozwój społeczeństwa informacyjnego - rozwój usług publicznych, świadczonych za pomocą internetu - współpraca bibliotek z organizacjami pozarządowymi

- stopniowe odchodzenie ludzi od czytania(brak wzorców rodzinnych) - niż demograficzny - emigracja młodej części społeczeństwa - wysokie koszty utrzymania obiektu (ogrzewanie, elektryczność) - wysokie koszty wdrażania nowych technologii

 

Potencjał biblioteki

 

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz jest najstarszą działającą od 1949 roku instytucją kulturalną w gminie Nielisz i jedyną placówką biblioteczną w gminie. Od roku użytkuje lokal o powierzchni 108 m2 w budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej. Biblioteka posiada księgozbiór uniwersalny z działem regionaliów, corocznie odnawiany i selekcjonowany dzięki skromnym lecz stałym środkom finansowym organizatora i ze środków finansowych Biblioteki Narodowej, w doborze nowości szczególnie uwzględnia się życzenia czytelników. Biblioteka utrzymuje czytelnię internetową doposażoną w sprzęt również z Programu Rozwoju Bibliotek. Kadrę biblioteki stanowią dwie osoby z wykształceniem bibliotekarskim i długoletnim doświadczeniem zawodowym. Pracownicy dobrze znają środowisko i jego potrzeby. Oprócz podstawowej działalności biblioteka organizuje imprezy kulturalne i edukacyjne, w tym: permanentnie warsztaty "Komputer - internet dla seniorów 50+", tworzenie  internetowej "Galerii Przeszłości Gminy Nielisz" poprzez akcję gromadzenia dokumentów historycznych i jej digitalizację  oraz udostępnienie światu w internecie . Biblioteka jest obecna w internecie - posiada własną witrynę internetową i fan page na portalu społecznościowym Facebook, co pozwala jej docierać do znacznie szerszej liczby odbiorców. Od roku 2009 zbiory ewidencjonowane i katalogowane są elektronicznie a od roku 2014 również wypożyczanie będzie elektroniczne, w tym też roku planuje się udostępnić katalog biblioteki  on-line.

 

III. Charakterystyka społeczności lokalnej

 

Zasoby lokalne

 

Ludzie

 

Agnieszka Zymon - dyrektor GOK Regina Szokało - kierownik GOPS proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pw. Chrystusa Króla-  ks. Tomasz Rogowski Irena Kępińska - emerytowana nauczycielka, muzyk Władysław Maluga - rzeźbiarz   Alicja Mazur - właścicielka prywatnej izby pamięci (etnografia), poetka Grażyna Śliwa - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Krzaku Bogusław Dworzycki - radny gminy Nielisz

 

Zasoby materialne

 

- przestronny i widny lokal biblioteki - czytelnia internetowa ze sprzętem komputerowym (stanowiska komputerowe, drukarki, skaner, fax) i multimedialnym( rzutnik, ekran, laptop, aparat fotograficzny)  z pakietem biurowym Office, dostepem do internetu (WiFi)

 

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne

 

Wójt Gminy Nielisz Rada Gminy Nielisz Komisja Społeczna Rady Gminy Nielisz Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieliszu Stowarzyszenie Delta  12 Kół Gospodyń Wiejskich Ochotnicze Straże Pożarne

 

Zasoby

 

zaprzyjaźnieni informatycy  http://karo.umk.pl/Karo/ http://biblioteka.zamosc.pl/ http://www.pbi.edu.pl/ http://monika.univ.gda.pl/~literat/ http://pl.wikipedia.org http://www.parafiazlojec.pl/ http://deltanielisz.futbolowo.pl/deltanielisz/ http://krzakus.blogspot.com/ http://www.lubimyczytac.pl

 

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań

 

Gminę Nielisz zamieszkuje 5784 mieszkańców w 24 sołectwach. Jest gminą typowo rolniczą, ludność utrzymuje się głównie z rolnictwa a w szczególności z uprawy tytoniu. Brak zakładów pracy powoduje, że młodzi mieszkańcy gminy wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy za granicę. Na terenie gminy działają instytucje: Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia, apteka  i kilka niewielkich firm produkcyjno - handlowych. Władze gminy i mieszkańcy mają dużą nadzieję związaną  ze zbiornikiem wodnym o powierzchni 950 ha, który ma przyciągnąć turystów, dać pracę mieszkańcom gminy, przyczynić się do rozwoju  turystyki i agroturystyki. Poziom życia w gminie kształtuje się na średnim poziomie. Gminny system edukacji tworzą dwie szkoły podstawowe  w miejscowościach Nielisz i Złojec i jedna szkoła filialna w Średniem Dużem, Gimnazjum w Średniem Dużem  oraz Niepubliczne Przedszkole w Krzaku. Działalność kulturalną  prowadzi Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz i Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu.  W Gminie Nielisz istnieje wiele organizacji  służących społeczeństwu. Na terenie Gminy działa 12 Kół Gospodyń Wiejskich, 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).  OSP to obecnie największy ruch społeczny w Gminie Nielisz. Przy strażakach skupia się życie patriotyczno - kulturalno - religijne. Strażacy angażują się w organizację imprez kulturalnych i uroczystości patriotycznych oraz włączają się w obstawę liturgiczną przy większych świętach kościelnych. W remizach strażackich gromadzi się młodzież podczas organizowanych dla nich zabaw muzycznych, organizowane są także przyjęcia weselne. Świetlice te również służą miejscowej społeczności jako miejsce zebrań. W sołectwach działają również koła gospodyń wiejskich, które zajmują się głównie kwestiami związanymi z lokalnymi sprawami samorządowymi, pomagają w organizacji życia na wsi. Koła są organizatorami imprez artystycznych, kursów z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, ochrony roślin w ogródkach przydomowych, różnorodnych pokazów, np. właściwego nakrywania do stołu, oraz konkursów, których celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności kobiet wiejskich związanych z ich pozycją w rodzinie, w gospodarstwie wiejskim i zmieniającą się rolą w życiu publicznym. Gmina Nielisz przy rozwijającym się ruchu turystycznym staje się promotorem Zbiornika " Nielisz ", jako centralnego ośrodka turystycznego w regionie. Podejmowane są inicjatywy zmierzające do zaprezentowania walorów tegoż akwenu. Organizowane są imprezy na świeżym powietrzu, niektóre z nich wpisały się w kalendarium wydarzeń kulturalno - rozrywkowych: 1.            "Sobótka" - organizowana corocznie. Punktem centralnym imprezy są obrzędy nocy świętojańskiej tj. puszczanie wianków na wodę, szukanie kwiatu paproci, palenie symbolicznych ognisk. Ponadto w tą noc organizowane są występy lokalnych zespołów śpiewaczych, konkursy, gry i zabawy dzieci i młodzieży. Festyn kończy się zabawą taneczną na świeżym powietrzu. Zabezpieczone jest zaplecze gastronomiczno - handlowe. 2.            "Tytoniaki" - impreza organizowana corocznie w wakacje. 3.        Festyn z okazji Dnia Dziecka W obszarze potrzeb rozwojowych gminy są też potrzeby kulturalne. Są one uwarunkowane zasobami wolnego czasu i finansami ludności. Z przeprowadzonej ankiety wśród uczniów w 2 grupach wiekowych 9-10 lat i 13-15lat najchętniej spędza wolny czas grając na komputerze a czytanie znalazło się na czwartym miejscu, 52 % ankietowanych korzysta z biblioteki, na pytanie dlaczego nie korzystają z biblioteki - główną przyczyną okazała się duża odległość od biblioteki, księgozbiór biblioteki  spełnia oczekiwania i potrzeby 62% ankietowanych, 26% nie ma zdania a 12% odpowiedziało negatywnie. Dzieci i młodzież uczestniczyliby najchętniej w zajęciach popularyzujących książkę typu konkursy (41%). Oczekiwania co do zmian w funkcjonowaniu biblioteki, żeby była bardziej atrakcyjna są następujące: żeby była nowocześniejsza, żeby można było wypożyczać filmy, zwiększyć księgozbiór, żeby biblioteka była miejscem spotkań.

 

IV. Misja biblioteki

 

Misja

 

Misją Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa, wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i komunikacji społecznej, polegające na rozpoznawaniu i zaspokajaniu  potrzeb lokalnego środowiska w zakresie dostępu do wiedzy, kultury, informacji i zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem nowych technologii. Ważne jest promowanie kultury i tradycji regionu, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z Małą Ojczyzną.

 

V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania

 

Obszar

Infrastruktura biblioteki

Cel 1

Poprawa warunków korzystania  z usług biblioteki, funkcjonalności i estetyki biblioteki

Działanie 1

Wymiana podłóg pięćdziesięcioletnich z płytek PCV

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Użytkownikom przyjemnie będzie przyjść do ładnej, zadbanej biblioteki

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Krzysztof Szykuła

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

środki własne i pozyskane z zewnątrz

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Informacje w witrynie internetowej, fan page facebook, blogu. Po zakończeniu działań zorganizowanie dużej imprezy w odnowionych pomieszczeniach  z udziałem zaproszonych władz i mediów lokalnych

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do roku 2017

Rezultaty

Utrwalenie nawyku korzystania i przychodzenia do biblioteki.  Duma użytkowników z własnej biblioteki. Podniesienie standardu usług i wizerunku.

Działanie 2

Wymiana mebli bibliotecznych głównie regałów. W efekcie bezpieczeństwo użytkowników, poprawa estetyki i wizerunku biblioteki

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Użytkownikom przyjemnie będzie korzystać z oferty biblioteki odświeżonej, czystej, zadbanej wizualnie. Biblioteka stanie się wizytówką gminy już nie tylko rolniczej a coraz bardziej turystycznej z uwagi na działania turystyczne i promocję związane ze zbiornikiem wodnym "Nielisz"

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Krzysztof Szykuła

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

środki własne i pozyskane z zewnątrz

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Informacje w witrynie internetowej, fan page facebook, blogu. Po zakończeniu działań zorganizowanie dużej imprezy w odnowionych pomieszczeniach  z udziałem zaproszonych władz i mediów lokalnych

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do roku 2017

Rezultaty

Utrwalenie nawyku korzystania i przychodzenia do biblioteki.  Duma użytkowników z własnej biblioteki. Podniesienie standardu usług i wizerunku.

Obszar

Tradycja i kultura lokalna

Cel 1

Tworzenie i kontynuacja "Galerii Przeszłości Gminy Nielisz" - Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Działanie 1

Pozyskiwanie fotografii i dokumentów dotyczących  przeszłości (30 lat) gminy, dołączenie zbioru do bazy archiwów Ośrodka Karta i publikacja w internecie.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeby społeczności w zakresie odbioru przekazywanych treści, szczególnie na portalu społecznościowym, są o wiele większe niż potrzeby aktywnego uczestnictwa w danych działaniach.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Krzysztof Szykuła

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Uruchomienie wolontariatu.  Publikacja zasobów w internecie - google +, facebook, blog, witryna biblioteki, witryna Ośrodka Karta

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Publikacja - Promocja - Reklama. Współpraca z Ośrodkiem Karta, Archiwum Państwowym

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do roku 2017

Rezultaty

Duże zainteresowanie społeczności nie tylko mieszkańców gminy. Uczestnictwo w wymianie wiadomości, poglądów, odczuć. Poznawanie historii swojej miejscowości, rodziny, obyczajów panujących.

Działanie 2

Digitalizacja,  zakup profesjonalnego skanera, wystawiennictwo, druk fotogramów, publikacje

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Dotarcie do osób wykluczonych cyfrowo, starszych, do tych wszystkich, do których działanie poprzez sieć internet nie dotarło.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Krzysztof szykuła

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Sprzęt do digitalizacji,  sprzęt wystawienniczy ze środków własnych i pozyskanych

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Publikacja - Promocja - Reklama. Współpraca z Ośrodkiem Karta, Archiwum Państwowym

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do roku 2017

Rezultaty

Przyczynek do dziejów Małej Ojczyzny. Zainteresowanie społeczeństwa historią lokalną.

Obszar

Oferta dla seniorów

Cel 1

Zwiększenie poziomu kompetencji informatycznych wśród seniorów 50+. Usługa permanentna

Działanie 1

Komputer - internet dla seniorów 50 +

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Dostęp dla grupy mieszkańców (seniorzy) do nowych technologii, nauka obsługi komputera i korzystanie z różnorodnych technologii internetowych

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Krzysztof Szykuła

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

zasoby ludzkie,  sprzęt, łącze dsl, materiały edukacyjne

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie komputerów i dostępu do internetu podczas zajęć

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do roku 2017

Rezultaty

Dzięki swojej ofercie biblioteka otworzy przed seniorami nowe możliwości a także zyska nowych użytkowników

Obszar

Informacja

Cel 1

Zapewnienie czytelnikom łatwego dostępu do zbiorów bibliotecznych, dostosowanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i nowych możliwości technologicznych

Działanie 1

Udostępnienie katalogu bibliotecznego on-line  w witrynie internetowej biblioteki

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Istnieje duża grupa społeczeństwa informacyjnego, która chce kontaktu z biblioteką drogą elektroniczną.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

dyrektor

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Strona internetowa biblioteki, sprzęt komputerowy, informatyk na zlecenie

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Informacja na stronie www biblioteki, fan page facebook

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Rok 2014

Rezultaty

Kontakt z biblioteką drogą elektroniczną, możliwość czynnego udziału w funkcjonowaniu biblioteki, budowanie lepszego wizerunku biblioteki, pozyskanie nowej grupy użytkowników

Działanie 2

Automatyzacja wypożyczeń, obsługa modułów: wypożyczalnia, czytelnia, pracownia internetowa i bazy czytelników w programie "Biblioteka Publiczna Progman" Aktualizacja bieżąca katalogu, uzupełnianie rekordów i egzemplarzy.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Uproszczenie  obsługi czytelnika, szybka, sprawna informacja o dostępności danej książki.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

dyrektor, bibliotekarz

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

sprzęt komputerowy, program biblioteczny, bibliotekarz

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Informacja na stronie www biblioteki, fan page facebook

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Rok 2014

Rezultaty

Kontakt z biblioteką drogą elektroniczną, możliwość czynnego udziału w funkcjonowaniu biblioteki, budowanie lepszego wizerunku biblioteki, pozyskanie nowej grupy użytkowników

Obszar

Kultura

Cel 1

Promocja książki i czytelnictwa

Działanie 1

Organizacja stałych imprez czytelniczych dla dzieci i młodzieży

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Z obserwacji bibliotekarzy wynika ,że istnieje potrzeba wczesnego zaszczepiania wśród dzieci zainteresowania książką i bibliotek

Osoba odpowiedzialna  za realizację

pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zasoby ludzkie i środki finansowe

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

witryna internetowa biblioteki,  ogłoszenia, zaproszenia

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do roku 2017

Rezultaty

Rozbudzenie zamiłowania do książki, rozwijanie wśród dzieci talentów plastycznych, pozyskanie nowych czytelników

Działanie 2

Utrzymanie sieci punktów bibliotecznych, założenie nowego w Gimnazjum Publicznym w Średniem Dużem

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Skrócenie drogi od czytelnika do książki, a odległość z różnych zakątków gminy do biblioteki gminnej

Osoba odpowiedzialna  za realizację

dyrektor, bibliotekarz

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

zasoby ludzkie, zbiory biblioteczne

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

program biblioteczny - osobna sygnatura dla każdego punktu

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

rok 2014

Rezultaty

Pozyskanie nowych czytelników.

VI. Zarządzanie realizacją planu

 

1. Zmiany organizacyjne w bibliotece

 

Biblioteka funkcjonuje w oparciu o statut nadany przez organizatora. Działania ujęte w planie biblioteki nie wymagają zmian prawnych i organizacyjnych.

 

2. Monitoring realizacji planu

 

W trakcie monitorowania będzie oceniany postęp w realizacji Planu Rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz oraz jego efektywność. Bieżąca kontrola czy zaplanowane działania mieszczą się w założonym czasie będzie dokonywana po każdym zrealizowanym przedsięwzięciu. Dyrektor biblioteki wraz z odpowiedzialnym za działanie pracownikiem dokonują analizy wskaźników (np. listy uczestników) i ustalą stopień zgodności realizacji zaplanowanych działań z harmonogramem.

 

3. Ewaluacja

 

Ewaluację planu przeprowadzi dwustopniowo, pod koniec każdego roku oraz po trzech latach, zespół pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej. Jej wyniki zostaną przedstawione dyrektorowi i podlegać będą analizie. W sytuacjach koniecznych dokonana zostanie korekta założeń planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu zostaną podsumowane dotychczas przeprowadzone działania oraz określone mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia, które pojawiły się podczas ich realizacji. Ocenie zostanie również poddany stopień osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Ewaluacja realizacji całego planu obejmować będzie oszacowanie efektów planu rozwoju i tego czy zostały zrealizowane założone cele, a także ocenę stopnia zaangażowania w realizację planu wszystkich pracowników. Poziom satysfakcji odbiorców działań i ich opinia o pracy instytucji zostaną sprawdzone w drodze badań ankietowych i wywiadów. Ewaluacja ta posłuży do zaplanowania dalszego rozwoju biblioteki.

 

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom

 

Plan rozwoju biblioteki zostanie zaprezentowany władzom i radzie gminy. Także zostanie uwzględniony w gminnej strategii rozwoju. Bieżące działania biblioteki zostaną zaprezentowane na bibliotecznej stronie internetowej.  Organizowane wszelkiego typu akcje, spotkania i inne formy przez bibliotekę będą w formie plakatów wywieszanych na tablicach ogłoszeń, w pomieszczeniach biblioteki, szkołach na terenie gminy i niektórych instytucjach.

 


 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych miejscowości pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy mają do dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać email, skopiować potrzebne materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy zdrowie. Mogą też zdobywać nowe umiejętności np. poprzez udział w różnych kursach organizowanych w bibliotece.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 785
Wprowadzony przez: Krzysztof Szykuła
Data opublikowania: 2014-08-25 11:36:58
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-08-25 11:38:49 Krzysztof Szykuła
Publikacja artykułu