Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

      Co to jest?
Uchwała Rady Gminy Nielisz w sprawie nadania statutu

Uchwała Rady Gminy Nielisz w sprawie nadania statutu

UCHWAŁA  Nr XXI/125/2016

Rady Gminy Nielisz

z dnia 15 czerwca 2016 r.             

 

            w sprawie nadania statutu instytucji kultury

            Bibliotece Publicznej Gminy Nielisz

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca  1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. Z 2012 r. poz. 642 ze zm.)  i art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.  z 2016 r., poz. 446)

Rada Gminy Nielisz Uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Nadaje się statut instytucji kultury Bibliotece Publicznej Gminy Nielisz stanowiący załącznik do Uchwały.

 

§ 2

 

Uchyla się Uchwałę Nr XV/43/2003 Rady Gminy Nielisz z dnia 15 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nielisz.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nielisz

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 346
Wprowadzony przez: Krzysztof Szykuła
Data opublikowania: 2016-07-19 10:27:33
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-07-19 10:41:34 Krzysztof Szykuła
Publikacja artykułu