Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

      Co to jest?
Statut Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz

Załącznik do Uchwały Nr XXI/125/2016

                                                                               Rady Gminy Nielisz

                                                                                  z dnia 15 czerwca 2016 r.

 

 

 

STATUT

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NIELISZ

 

I .   PRZEPISY OGÓLNE

 

 

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz jest instytucją kultury działającą w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej na podstawie:

1.      ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r. Poz 406 ze zm.) , zwanej dalej „ustawą”,

2.      ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012, poz. 642 ze zm. w Dz. U. 2013, poz. 829), zwanej dalej „ustawą o bibliotekach”,

3.      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446),

4. postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora – Gminę Nielisz pod nr 1.

 

§ 3

 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Krzak.
 2. Terenem działania Biblioteki  jest gmina Nielisz.

 

§ 4

Bezpośredni nadzór  nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Nielisz.

 

§ 5

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Książnica Zamojska w Zamościu.

§ 6

Biblioteka używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

oraz pieczęci owalnej do identyfikacji zbiorów o treści:

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

 

 

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§ 7

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Nielisz.

 

§ 8

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci oraz osób niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej i dokumentacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu,
 4.  upowszechnianie kultury i czytelnictwa, wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i komunikacji społecznej, polegające na rozpoznawaniu i zaspokajaniu  potrzeb lokalnego środowiska w zakresie dostępu do wiedzy, kultury, informacji i zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem nowych technologii,
 5. promowanie kultury i tradycji regionu, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z Małą Ojczyzną.

 

§ 9

Biblioteka może prowadzić inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych.

 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

 

§ 10

 1. Biblioteką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Biblioteki. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Nielisz,
 2. Dyrektor kieruje Biblioteką według zasad jednoosobowego kierownictwa i odpowiada za wyniki pracy Biblioteki, a w szczególności :

a) działa w granicach zadań ustawowych i statutowych,

 1. zarządza majątkiem Biblioteki,
 2. ustala szczegółowe zakresy czynności  poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw,
 3. ustala roczny plan działalności i roczny plan finansowy,
 4. wydaje zarządzenia, instrukcje,
 5. sporządza roczne sprawozdanie i przekłada je Radzie Gminy,
 6. dyrektor upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki
 7. dyrektor może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki,
 8. udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podlega obowiązkowi ujawnienia w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Organizatora.
 9. ustala strukturę organizacyjną Biblioteki w Regulaminie Organizacyjnym.

 

 

§ 11

Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 

§ 12

Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną, w której zatrudniony jest Dyrektor Biblioteki  i pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi.

 

§ 13

Pracownicy Biblioteki zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie.

§ 14

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne , punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

§ 15

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia w tym Koła Przyjaciół Biblioteki.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

§ 16

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Dyrektor corocznie przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe.

 

§ 17

1. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowych, wpływów z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

2. Podstawowym źródłem finansowania działalności Biblioteki są środki finansowe przekazywane corocznie przez Organizatora w formie dotacji w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

a) utrzymanie i eksploatację majątku,

b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza na zakup materiałów bibliotecznych,

c) wynagrodzenia i doskonalenie zawodowe pracowników.

3. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi i wydawnictwa według zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki, w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

 

§ 18

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 489
Wprowadzony przez: Krzysztof Szykuła
Data opublikowania: 2016-07-19 10:37:25
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-07-19 10:49:20 Krzysztof Szykuła
W nagłówku dodano link do dokumentu ogłoszonego 4 lipca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, poz. 2660
2016-07-19 10:41:37 Krzysztof Szykuła Publikacja artykułu