Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

      Co to jest?
Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
   BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NIELISZ
W KRZAKU

 

 

 

I. Postanowienia wstępne

 

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz w Krzaku działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Nielisz Nr 15(43)2003 z dn.  15 października 2003 r.

 

§ 2

Niżej podane określenia stosowane w tekście Regulaminu należy rozumieć jak następuje:

„Pracownicy Biblioteki” – to wszyscy pracownicy .

„Zakres czynności” –  to obowiązki i zakres odpowiedzialności, ustalony dla wszystkich pracowników oraz wszystkie szczególne zadania i uprawnienia dla pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.

 

 

II. Organizacja wewnętrzna i zakres zadań realizowanych przez Bibliotekę

 

§ 3

1. Samodzielne stanowiska pracy:

- pracownik organizujący działalność w Bibliotece  Publicznej Gminy Nielisz  :

 gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów i działalność popularyzatorska

 

§ 4

W ramach istniejących jednostek organizacyjnych wykonywane są różne funkcje biblioteczne:

- gromadzenie i selekcja księgozbioru,

- opracowanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

- służba informacyjna,

- działalność popularyzatorska i edukacyjna,  /in., wystawiennicza/,

- współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, instytucjami kultury, organizacjami

i stowarzyszeniami.

 

§ 5

Samodzielne stanowiska pracy mogą być tworzone, likwidowane bądź łączone na podstawie zarządzeń wewnętrznych dyrektora Biblioteki po uzgodnieniu z organizatorem.

 

 

III . Kierowanie i zarządzanie Biblioteką

 

§ 6

Biblioteką kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny za całokształt działalności statutowej /programowej - merytorycznej/ oraz w części za działalność administracyjno-gospodarczą i finansową.

W czasie nieobecności dyrektora jego funkcje wykonuje wyznaczony przez niego pracownik.

 

§ 7

Dyrektor zarządza Biblioteką,  przy pomocy księgowego dysponuje przyznanym przez organizatora budżetem, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 40 z 1991 r.) i jest odpowiedzialny za całokształt spraw finansowo – budżetowych.

Księgowy prowadzi i ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową Biblioteki. 

 

§ 8

Dyrektor sprawuje nadzór funkcyjny i merytoryczny nad poszczególnymi samodzielnymi stanowiskami pracy  -  nadzór nad dyscypliną i przestrzeganiem regulaminu pracy..

 

§ 9

Płaszczyzną przekazywania doraźnych poleceń i decyzji dyrektora, opinii, wniosków oraz wymiany informacji o sprawach bieżących i problemach zawodowych są ogólne zebrania pracowników,

                                  

 

 

IV. Podstawowe obowiązki i uprawnienia pracowników

 

§ 11

 

1.Pracownicy przestrzegają dyscypliny pracy, dbają o efektywność i jakość wykonywanej pracy.

2. Pracownicy odpowiadają za przestrzeganie w miejscu pracy obowiązujących przepisów regulaminu pracy, za mienie majątkowe Biblioteki (Filii), za przestrzeganie przepisów p/pożarowych oraz bhp.

3. Opinie, wnioski, uwagi, podania i skargi przekazują dyrektorowi Biblioteki.

 

§ 12

1. Pracownik ma prawo zwrócić się bezpośrednio do dyrektora Biblioteki, z pominięciem drogi służbowej, w sprawach bezpośrednio związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków, a także w sprawach osobistych.

2. Pracownik ma zagwarantowany dostęp do wszystkich regulaminów i przepisów obowiązujących w Bibliotece.

 

 

V. Ogólny tryb załatwiania spraw.

 

§3

1. Do podpisu dyrektora zastrzeżone są wszystkie pisma wychodzące z Biblioteki:

-  wewnętrzne akty normatywne Biblioteki,

-  dokumenty dotyczące spraw personalnych,

-  pełnomocnictwa - upoważnienia do działania w imieniu Biblioteki,

-  umowy - zlecenia,

-  delegacje.

§1 4

1.Oświadczenia w zakresie spraw majątkowych i zobowiązań majątkowych Biblioteki  wymagają dla swej ważności podpisu dyrektora i księgowego. / parafowane przez radcę prawnego Urzędu ……..z tytułu zgodności z prawem/.

2. Czeki, polecenia przelewu oraz inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych podpisuje dyrektor oraz księgowy /lub osoby upoważnione/.

 

 

VI. Zakresy czynności poszczególnych stanowisk pracy i zakresy czynności

 

§ 15

Integralną częścią Regulaminu Organizacyjnego są zakresy czynności i kompetencji

1. Zakres czynności dla dyrektora ustala organizator / wójt, burmistrz/.

2. Zakresy czynności dla pracowników /obowiązki i uprawnienia/ opracowuje i zatwierdza dyrektor Biblioteki. Imienny zakres czynności podpisuje pracownik.

3. Zakres czynności powinien być wręczony najpóźniej dwa tygodnie po przystąpieniu do pracy.

4. Zakresy czynności sporządza się w trzech egzemplarzach ( dla pracownika, do akt, dla osoby pełniącej nadzór funkcyjny nad pracownikiem).

5. Za dobre wyniki pracownik może być nagradzany.

6. Informacje zawarte w Aktach personalnych podlegają ochronie praw osobowych.

7. Pracowników obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej, w zakresie wykonywanej działalności.

 

 

VII.  Kontrola wewnętrzna

 

§ 16

1. Oceny pracy samodzielnych stanowisk - kierowników filii /oddziałów/ dokonuje dyrektor Biblioteki, który także sprawuje kontrolę wewnętrzną w Bibliotece.

2.  Kontrolę działalności Biblioteki mogą prowadzić organy samorządowe  / Urząd Gminy    w Nieliszu/.

3. Analizę działalności Biblioteki przeprowadza biblioteka sprawująca opiekę merytoryczną, zgodnie z zapisem Ustawy o bibliotekach / Książnica Zamojska./.

 

 

VIII.  Dokumentacja  Biblioteki

 

§ 17

1. Całość dokumentów Biblioteki określa Wykaz Akt, stanowiący Załącznik Nr1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 18

1. Dokumentację związaną z całokształtem działalności Biblioteki  /zarządzenia, organizacja, spawy merytoryczne, personel, najem i eksploatacja lokali, in./ przechowuje dyrektor.

2. Akta personalne pracowników Biblioteki przechowywane są w Bibliotece, a dyrektora Biblioteki w Urzędzie Gminy Nielisz

3. Dokumentację finansową Biblioteki przechowuje księgowy.

4. Dokumentację dotyczącą funkcjonowania poszczególnych filii przechowują pracownicy poszczególnych placówek.

5. Dokumentację działalności sieci placówek przechowuje dyrektor Biblioteki.

6. Archiwum Biblioteki prowadzi dyrektor.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 

§ 20

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie normowane są zarządzeniami i wytycznymi wewnętrznymi dyrektora.

2. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w drodze aneksu.

                      

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz          

                                                                                                         

 

Krzak, dn. 8 stycznia 2009

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 261
Wprowadzony przez: Krzysztof Szykuła
Data opublikowania: 2014-05-30 07:42:37
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-05-30 07:47:37 Krzysztof Szykuła
Publikacja artykułu
2014-05-30 07:47:18 Krzysztof Szykuła